Застъпнически и самозастъпнически дейности на местно ниво за повишаване на качеството на живот на лицата с интелектуални затруднения

Формиране и развиване на самозастъпническа група от младежи с интелектуални затруднения.

Младежите с интелектуални затруднения се нуждаят от подкрепа, за да бъдат пълноценни участници в обществения живот. В достъпна и разбираема форма те трябва да получат знания относно своите права и задължения като граждани, да бъдат подпомогнати в развиването на умения за отстояване на правата, да бъдат информирани относно работата на власти и институции, реда за ползване на обществени услуги и ресурси. Тези знания и умения се придобиват успешно при формиране и обучение на самозастъпнически групи. Въз основа на позитивния опит от проект „Знам и мога”, реализиран през 2016 г. и финансиран от Българската асоциация за лица с интелектуални затруднения продължаваме развитието на създадената група и създаваме още една самозастъпническа група.

 

Целта на проекта е да се създаде и развие самозастъпническа група от младежи с интелектуални затруднения, като подготви и обучи самозастъпниците и подкрепящите ги за упражняване, отстояване и защита на гражданските им правата.

© 2024