УЧРЕДИХМЕ СОЦИАЛНО ПРЕДПРИЯТИЕ

На 6.07.2018 г. от 18.00 ч. в ЦСРИ „Паралелен свят”, ж.к. Тракия, бл. 15, на извънредно общо събрание на Сдружение "Паралелен свят" бе учредено Социално предприятие.

 

Сдружението в партньорство със сдружение „Да полетим заедно“ спечели проект по ОПРЧР BG05M9OP001-2.010 „Развитие на социалното предприемачество“.

 

Проектът „Създаване и развитие на социално предприятие към Сдружение „Паралелен свят“ е насочен към трудова и социална интеграция на младежи с интелектуални затруднения, както и други лица в неравностойно положение на пазара на труда, каквито са техните родители. Основната му цел е да се създадат достъп до трудова заетост и възможност за социално включване на лица от уязвими групи на пазара на труда, включително лица с интелектуални затруднения. Проектът ще продължи 15 месеца.

Социалното предприятие ще обхваща две икономически дейности – едната ще бъде търговия на дребно с книги, сувенири и подаръци, а другата изработка на сувенири, картички и малки подаръци.

В предприятието ще работят 10 младежи с интелектуални затруднения на 4 часа и 9 родители. Предвидени са дейности, свързани с подготовката на младежите за пазара на труда.

Учредяването на социалното предприятие бе прието единодушно, бе избран и Управителен съвет на предприятието.

 

 

© 2024