Социално предприятие "Паралелен свят"

Младежи с интелектуални затруднения и родители на деца/лица с увреждания ще могат да работят

Сдружение „Паралелен свят“ сключи договор на 15.05.2018 г. и започна изпълнението на проект по процедура BG05M9OP001-2.010 „Развитие на социалното предприемачество“ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз.

Проектът BG05M9OP001-2.010-0365 "Създаване и развитие на социално предприятие към Сдружение"Паралелен свят" е насочен към социално включване, трудова и социална интеграция на младежи с интелектуални затруднения, както и други лица в неравностойно положение на пазара на труда, каквито са и техните родители.

Основна цел на проекта е: "Да се осигури достъп до трудова заетост и възможност за социално включване на лица от уязвими групи на пазара на труда вкл. лица с интелектуални затруднения".

За да се реализира тази основна цел по настоящия проект се планира включване в заетост, обучение и оказване на трудова, социална и психологическа подкрепа за постигане на пълноценна интеграция и социализация и подобряване качеството им на живот.

Екипът на Сдружение "Паралелен свят" си поставя следните специфични цели:

1)      Да се създаде социално предприятие с цел осигуряване на заетост и подкрепа на лица с интелектуални затруднения и безработни и/или неактивни лица, полагащи грижа за тях.

2)      Да се увеличат възможностите за социално включване на лица с интелектуални затруднения и други уязвими групи, посредством мотивиране, професионална подкрепа и консултиране за осигуряване на заетост и трудова интеграция.

3)      Да се формират ключови компетенции за ефективно трудово и социално включване на лицата заети в социалното предприятие.

4)      Да се промотира социалното предприятие като модел на ефективно социално включване и интеграция на лица с интелектуални затруднения и по този начин да се променят обществените нагласи към тази уязвима социална група.

Eкипътна Сдружение"Паралелен свят", в партньорство със Сдружение"Да полетим заедно" ще обединят капацитет и експертиза за постигането на поставените цели, които ще постигнат чрез следните дейности попроекта:

Дейност 1: Създаване, оборудване и подготовка на социално предприятие към Сдружение Паралелен свят

Дейност 2: Провеждане на подбор и избор на лица с интелектуални затруднения и безработни лица за заетост в социалното предприятие

Дейност 3: Психологическо подпомагане и мотивиране на лица от уязвимите групи за включване и реализиране на заетост

Дейност 4: Провеждане на обучение по ключова компетентност 6 „Обществени и граждански компетентности“

Дейност 5: Осигуряване на заетост на лица с интелектуални затруднения и безработни лица в социалното предприятие

Дейност 6: Социален маркетинг и дейности по популяризиране на социалната икономика и социалното предприемачество

Дейност 7: Социална и професионална интеграция на лицата от целевите групи в социалното предприятие

В резултат от дейностите 10 лица с интелектуални затруднения и 9 лица в неравностойно положение на пазара на труда ще бъде осигурена устойчива заетост, ще се преодолее социалното изключване, ще се възстанови трудовата активност на лицата.

 

Стойност на проекта 188 972,42 лева

Финансиране от ЕС:

ЕСФ - 160 626,55 лева

Национално финансиране - 28 345,87 лева

  

Настоящият документ е изготвен с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси 2014-2020“ и на европейски социален фонд. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от  Сдружение "Паралелен свят" и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващ орган.

© 2024